thống kê báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 

         

HỘI NÔNG DÂN TP CHÍ LINH

BCH HND PHƯỜNG THÁI HỌC

*

Số: 08 /BC-HND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Học, ngày 20 tháng 12 năm 2020

                                                    

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020,

Phương hướng, nhiệm vụ  năm 2021

      

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Hội nông dân Thành phố Chí Linh – Đảng ủy phường Thái Học. BTV Hội nông dân phường Thái Học Báo cáo tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO NĂM 2020

I. Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp

Năm 2020 là 1 năm có nhiều diễn biến phức tạp dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt  mưa bão đã anh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt dịch bệnh COVID 19 đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao thương, phát triển kinh tế trong cả nước, nhưng nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội Nông dân trong phường đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân không gây hoang mang yên tâm lao động sản xuất nông nghiệpvà đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là (02 vụ): 373,09 ha.

- Trong đó diện tích cấy lúa là : 330,19 ha (Vụ chiêm xuân là 167,23 ha; vụ mùa là 162,96ha) năng suất vụ chiêm ước đạt 64 tạ/ ha.

- Diện tích rau màu vụ xuân các loại 39,4 ha năng suất đạt 17,5 tạ/ ha

- Diện tích lạc là 3,5 ha.

- Quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại 2 KDC Ninh Chấp 6, Ninh Chấp 7 là 30 ha theo đúng chỉ đạo của Sở nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương.

2. Tình hình nông dân, nông thôn

Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nông dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh đó hội viên nông dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng như: Giá lợn giống tăng cao, giá gia cầm giảm mạnh, giá vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật tăng; hàng hóa nông sản chưa có đầu ra ổn định.

II. Công tác xây dựng tổ chức Hội

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

Hội Nông dân phường đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết hội nghị BCH trung ương, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tuyên truyền hội viên phòng chống dịch COVID, phối hợp tham gia trực chốt, vận động hội viên ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

2. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp

Trong năm Hội đã quan tâm phát triển hội viên mới và nâng cao chất lượng hội viên, toàn phường kết nạp được 35 hội viên mới đạt 100% so với kế hoạch BTV Hội nông dân thành phố giao chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 1.541 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội.

         3. Công tác kiểm tra, giám sát

          Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai, thực hiện theo Chương trình, kế hoạch đề ra. Hội Nông dân phường đã trực tiếp kiểm tra được 02/6 chi Hội. Qua kiểm tra các chi Hội đã triển khai đầy đủ nội dung chương trình công tác năm 2020; triển khai thực hiện tốt Điều lệ, nghị quyết, chương trình công tác Hội; phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức kiểm tra việc vay và sử dụng các nguồn vốn tại 4/4 tổ tiết kiệm vay vốn.

          Thông qua công tác kiểm tra, giúp cho cán bộ Hội nắm bắt sâu sát tình hình phong trào ở chi Hội Hội Nông dân; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Hội Nông dân phường đề ra các giải pháp, chương trình công tác phủ hợp với tình hình thực tế ở chi Hội; phát hiện, bổ sung những thiếu sót, tồn tại ngay từ cơ sở, đồng thời đôn đốc các chi Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác và nhiệm vụ được giao.

          4. Công tác thi đua - khen thưởng

Tổ chức Hội nghị phát động đăng ký, giao chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm 2020 tới các chi Hội.

Hội Nông dân phường tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội tới các chi Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn phường.

Năm 2020 BCH hội và tập thể hội viên đã đạt được nhưng thành tích cụ thể như sau:

Tập thể BCH Hội nông dân phường, chi hội nông dân KDC Ninh Chấp 5, Cá nhân Đồng chí Đỗ Đình Lưu được bình xét đề nghị được cấp trên khen thưởng.

Hội nông dân phường đã đại diện cho Hội nông dân thành phố Chí Linh tham dự hội thi nông dân tìm hiểu luật bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương năm 2020 và đã đạt 1 giải nhất nhánh và giải ba toàn đoàn.

III. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông dân

Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông dân tiếp tục được các cấp Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo: Đến nay có 90 lượt hộ nông dân được vay vốn từ Ngân hàng CSXH với tổng số dư nợ trên 3.600.000.000 đồng. Các cấp Hội trong toàn phường phối hợp với UBND, HTX nông nghiệp chi Hội và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tổ chức 02 lớp tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân với trên 180 lượt người tham dự về quy trình kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật thâm canh và phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân, lúa mùa.

Được sự chỉ đạo của Hội nông dân thành phố Chí Linh, sự quan tâm của Đảng ủy – HĐND - UBND phường Thái Học. BCH Hội Nông dân phường Thái Học đã đưa cây khoai sọ là một trong những cây trồng trong chương trình phát triển kinh tế của phường, ưu tiên mở rộng quy mô diện tích sản xuất.Giữ nguyên giống bản địa.“Giống khoai sọ ta’’được trồng và sản xuất tại chi hội KDC Miễu Sơn. Xây dựng thương hiệu, nhãn mác cho sản phẩm khoai sọ ta để cung cấp thị trường sản phẩm chất lượng cao, có giá trị kinh tế.

Đây là sản phẩm được BTV Hội Nông dân thành phố Chí Linh chỉ đạo sát sao và đặc biệt là đồng chí Nguyễn Thị Quế - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao. Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của BTV, BCH Đảng ủy và sự đồng hành của cán bộ, hội viên, nông dân. Phấn đầu xây dựng sản phẩm đạt chất lượng cao hướng tới sản phẩm đạt tiêu chuẩn ocop.

IV. Thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/ QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW vềNâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của quỹ HTND, quản lý, sử dụng quỹ đảm bảo an toàn, hiệu quả. Qua đó đánh giá vai trò thực hiện nhiệm vụ về công tác hội và phong trào hội.

Thực hiện Đề án 61 đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Kế hoạch phát triển quỹ đến năm 2020 và Hướng dẫn xây dựng quỹ HTND  của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố. Tổng số tiền Quỹ HTND của phường là 94.417.000đ. Quỹ HTND được quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc, điều lệ giúp cho các hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.         

V. Tổ chức các phong trào nông dân.

1. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh    

Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa” được các cấp Hội thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Toàn phường có 6/6 làng giữ vững làng văn hóa (có 1.261 hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa năm 2020). Vận động hội viên, nhân dân hiến đất làm đường giao thông, chinh trang đô thị và tuyến phố văn minh.

       2. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh

Các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, Ban công an, quân sự tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân nắm vững nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng; vận động con em nông dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ ; vận động gia đình hội viên thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thường xuyên quan tâm chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.  

Triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Tham gia hòa giải các mẫu thuẫn phát sinh, mọi mâu thuẫn đều được hòa giải  nên không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.

VI. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc

          Hội Nông dân trong toàn phường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Cán bộ chủ chốt cơ sở được tập huấn về công tác giám sát và phản biện xã hội.

Cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng, Chính quyền. Tăng c­ường giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp theo quy định của Pháp luật. Tích cực tham gia góp ý kiến phê bình cán bộ, Đảng viên theo quy định.

VII. Đánh giá chung

  1. Ưu điểm

Hội Nông dân trong phường đã bám sát sự chỉ đạo của BTV Hội Nông dân Thành phố và BTV Đảng ủy để thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương; Các phong trào nông dân tiếp tục được phát triển có chất lượng, giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đề ra; Tuyên truyền hội viên bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội,…; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Tồn tại

Công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân chưa thường xuyên. Việc nắm bắt tư tưởng, tình hình sản xuất, đời sống của nông dân chưa kịp thời.

Chế độ sinh hoạt của các chi hội chưa thương xuyên số lượng hội viên tham gia sinh hoạt chưa đông đủ.

Phương thức hoạt động của Hội tuy có đổi mới nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của hội viên.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2021

I. Phương hướng chung và các nhiệm vụ cụ thể

1. Phương hướng chung

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững và thực hiện có hiệu quả các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân. Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác hỗ trợ nông dân sản xuất; tăng cường xây dựng nguồn lực; xây dựng và nhân rộng các cá nhân điển hình phát triển kinh tế giỏi.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

1-Duy trì và phát huy hiệu quả các tổ thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ “Môi trường nông nghiệp sạch” trên địa bàn phường.

2- Tuyên truyền giữ gìn đoạn đường Nông dân tự quản “Xanh – Sạch – Đẹp”

3- Xây dựng và duy trì mô hình “Tổ hợp tác Nông dân sản xuất và tiêu thụ khoai sọ” phấn đấu chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

4- Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên; phấn đấu kết nạp 35 đến 40 hội viên mới.

5- Xây dựng 6/6 Chi Hội đạt vững mạnh

6- Tham gia đầy đủ chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên nông dân do cấp trên tổ chức..

7- Phối hợp với HTX, trung tâm học tập cộng đồng tổ chức mở lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân.

8- Tiếp tục vận động xây dựng quỹ Hội, Quỹ HTND

9- Tuyên truyền hội viên bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tệ nạn xã hội,…; Phối hợp, thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

10-BTV Hội Nông dân bảo lãnh tín chấp nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân thành phố cho các hội viên vay vốn phát triển trồng trọt và chăn nuôi.

11- Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh mới của Hội Nông dân thành phố và Đảng ủy phường chỉ đạo.

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

1.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua các buổi sinh hoạt Hội, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội,  gắn với  việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới.

1.2. Củng cố xây dựng, xây dựng tổ chức Hội

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng phát triển hội viên mới, nhất là các chi Hội có tỷ lệ hội viên thấp.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng quỹ Hội. Tích cực thu, nộp hội phí theo quy định nộp đầy đủ lên Hội cấp trên theo kế hoạch.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, nhất là kiểm tra công tác thực hiện Điều lệ Hội, kiểm tra quản lý tài chính, quỹ Hội, các mô hình, dự án mà Hội thực hiện, để kịp thời uốn nắn những sai lầm, khuyết điểm.

1.4. Công tác thi đua – khen thưởng

Phát động các phong trào thi đua, đầu năm tổ chức cho cán bộ, hội viên, các chi hội đăng ký thi đua. Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, đúng thành tích, khen kịp thời nhằm cổ vũ, động viên phong trào thi đua của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng thiết thực, hiệu quả.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân. tham gia đóng góp ý kiến với đảng viên nơi cư trú. Vận động hội viên  tham gia  đầy đủ công tác tiếp xúc cư tri , bày tỏ quan điểm của mình, đề xuất những cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Các cấp Hội làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, hội viên ưu tú giới thiệu  Hội viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét phát triển Đảng.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư kiến nghị, tranh chấp của nông dân góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

          Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020, các cấp Hội Nông dân phường Thái Học tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2021./.

 

Nơi nhận:

- BTV HND thành phố (báo cáo);

- Thường trực Đảng ủy (báo cáo);

- Các đ/c UVBTV, BCH HND phường;

- Lưu..

T/M BCH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH( Đã Ký)

Vũ Đình Tài

 

 

 

 


 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay55 
 Hôm qua52
 Tuần này107 
 Tất cả184258 
IP: 44.220.249.141